Par mums

Par mums:

Mērķis un uzdevumi

Virsmērķis:

Veidot un attīstīt mūsdienīgu, iekļaujošu, konkurentspējīgu un pieejamu izglītības pakalpojumu, risinot aktuālos un nākotnes izglītības izaicinājumus.

Uzdevumi un sasniedzamie rezultāti:

1.Ievērojot katram posmam noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus, īstenot diferencētu un individuālu pieeju, realizēt mācīšanos iedziļinoties.

Sasniedzamais rezultāts

  • Individuālā pieeja izglītojamajiem, diferencējot mācību uzdevumus un atbalstu.
  • Pedagogi bērniem sniedz efektīvu un uz izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti, kas uzlabo mācīšanos.

2.Iesaistot vietējo kopienu, iegūt datus audzināšanas darba virzienu un audzināšanas mērķu īstenošanai triju gadu periodam un katram mācību gadam, sākot ar 2022./2023.māčību gadu.

Sasniedzamais rezultāts

  • Izveidota audzināšanas programma trīs gadiem, sākot no 2022./2023.m.g., kas balstīta uz informācijas vākšanu, apkopošanu un analīzi pamatotiem datiem, ievērojot vietējās kopienas vajadzības.

3.Pilnveidot izglītojamo vērtēšanas sistēmu, nosakot mērķi vērtēšanas procesā iegūto rādītāju jēgpilnai izmantošanai efektīva mācību procesa īstenošanā.

Sasniedzamais rezultāts

  • Skaidrs, saprotams, vienots redzējums un izpratne par vienotas vērtēšanas sistēmas nepieciešamību iestādē.
  • Veicināta pedagogu sadarbība un nodrošināta efektīva mācību procesa īstenošana, izmantojot vērtēšanas procesā iegūtos rādītājus, turpinot izglītības procesu izglītojamajiem, pārejot no viena vecumposma uz nākošo.
sirds-2
makonis-1
kronis-dzeltens
pukes
augs-3
pukes-2
Simbols

Rūķis RŪDIS

Pasaku tēls – RŪĶIS –  palīgs bērniem pirmsskolas programmas apguvē

Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē 2005. gadā pārsteigumu bērniem sagādāja tekstilmākslinieces Ināras Liepas darinātā lelle RŪĶIS, kas ir paprāva bērna lielumā. Bērni šai lellei deva vārdu RŪDIS. 

 

Iestādes darbiniekiem ideja par bērniem tuva, interesanta un saistoša  tēla iedzīvināšanu tika auklēta un lolota vairāku gadu garumā. Aptaujā iesaistījās bērni, vecāki un darbinieki. Tika piedāvāti dažādi literārie varoņi un pasaku tēli. Vislielāko ievērību guva gadalaiku RŪĶIS.

Pasaku tēls pedagogiem ir viens no mācību līdzekļiem, kas sekmē bērnu attīstības veicināšanu, kā arī palīdz bērniem uztvert un apgūt mācību saturu. RŪĶA tēls kļuvis par iestādes simbolu, ap kuru rit bērnu dzīves organizācija, kā arī dažādas tradīcijas. Tas ir labs līdzeklis ne vien pirmsskolas programmas apguvei, bet tas palīdz arī audzināšanā, veicinot bērnos vērtību izpratni un pozitīvas īpašības: prieku dāvināt, mīlestību uz tuvāko, uzmanību, iejūtību.

 

Mums ir arī sava dziesma par rūķi Rūdi, kurai vārdus sacerējusi skolotāja Lauma Daugiša, mūziku – mūziķis Juris Krūze. Svētku reizēs “Dziesmiņu par Rūķi Rūdi” dzied gan skolotājas, gan vecāko grupu bērni, savukārt mazie bērni klausās – ar prieku un intresi…

 

Dziesmiņa par Rūķi Rūdi

Tradīcijas

Satikšanās zinību dienā

miķeļi

Mārtiņi

Lācplēša diena

latvijas dzimšanas diena

Ziemassvētki

svece

sveču diena

Meteņi

Lieldienas

Rūķa rūda vārda diena

balta galdauta svētki

mātes diena

Vasaras ieskaņu nedēļa

vasaras saulgrieži

toreiz un tagad

... toreiz

... tagad

Bērnudārza vēsture preses izdevumos:

Projekti

SKUDRAS URDAS GUDRĀ MĀJA

Rūķīšu grupas bērni kopīgi ar skolotājām iesaistījās ZAAO organizētajā konkursā „Skudras Urdas gudrā māja”. Šī konkursa ietvaros mums bija jāveic vairāki uzdevumi. Mēs veicām izpēti – kādas mājas ir

Lasīt vairāk

WASTE ART

Esam lepni, jo 3.PII ir uzņemta projektā “WasteArt”, kas nozīmē atkritumu otrreizējā izmantošana mākslā. Ar šī projekta palīdzību bērni gūs izpratni par atkritumu šķirošanu, kāpēc

Lasīt vairāk