Par mums

Par mums:

Mērķis un uzdevumi

Iestādes mērķi:

  • organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības un spējas;
  • veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Iestādes misija:

Atpazīstama pirmsskolas izglītības iestāde, kurā katrs bērns ir pamanīts un kurā droša un atbalstoša vide sniedz darbiniekam vēlmi atbildīgi radīt bērnam apstākļus, lai viņš jūtas drošībā, piederīgs un iegūst labāko iespējamo izglītību un attieksmi.

Iestādes vīzija:

Laimīgs bērns drošā, draudzīgā un veselīgā vidē zinātkāri darbojas kopā ar radošu un zinošu pieaugušo, spēj darboties pašvadīti un, absolvējot Iestādi, ir sagatavojies pamatizglītības apguvei.

Iestādes vērtības:

Drošība, sadarbība, atbildība.

sirds-2
makonis-1
kronis-dzeltens
pukes
augs-3
pukes-2
Simbols

Rūķis RŪDIS

Pasaku tēls – RŪĶIS –  palīgs bērniem pirmsskolas programmas apguvē

Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē 2005. gadā pārsteigumu bērniem sagādāja tekstilmākslinieces Ināras Liepas darinātā lelle RŪĶIS, kas ir paprāva bērna lielumā. Bērni šai lellei deva vārdu RŪDIS. 

 

Iestādes darbiniekiem ideja par bērniem tuva, interesanta un saistoša  tēla iedzīvināšanu tika auklēta un lolota vairāku gadu garumā. Aptaujā iesaistījās bērni, vecāki un darbinieki. Tika piedāvāti dažādi literārie varoņi un pasaku tēli. Vislielāko ievērību guva gadalaiku RŪĶIS.

Pasaku tēls pedagogiem ir viens no mācību līdzekļiem, kas sekmē bērnu attīstības veicināšanu, kā arī palīdz bērniem uztvert un apgūt mācību saturu. RŪĶA tēls kļuvis par iestādes simbolu, ap kuru rit bērnu dzīves organizācija, kā arī dažādas tradīcijas. Tas ir labs līdzeklis ne vien pirmsskolas programmas apguvei, bet tas palīdz arī audzināšanā, veicinot bērnos vērtību izpratni un pozitīvas īpašības: prieku dāvināt, mīlestību uz tuvāko, uzmanību, iejūtību.

 

Mums ir arī sava dziesma par rūķi Rūdi, kurai vārdus sacerējusi skolotāja Lauma Daugiša, mūziku – mūziķis Juris Krūze. Svētku reizēs “Dziesmiņu par Rūķi Rūdi” dzied gan skolotājas, gan vecāko grupu bērni, savukārt mazie bērni klausās – ar prieku un intresi…

 

Dziesmiņa par Rūķi Rūdi

Tradīcijas

Satikšanās zinību dienā

miķeļi

Mārtiņi

Lācplēša diena

latvijas dzimšanas diena

Ziemassvētki

svece

sveču diena

Meteņi

Lieldienas

Rūķa rūda vārda diena

balta galdauta svētki

mātes diena

Vasaras ieskaņu nedēļa

vasaras saulgrieži

toreiz un tagad

... toreiz

... tagad

Bērnudārza vēsture preses izdevumos:

Projekti

SKUDRAS URDAS GUDRĀ MĀJA

Rūķīšu grupas bērni kopīgi ar skolotājām iesaistījās ZAAO organizētajā konkursā „Skudras Urdas gudrā māja”. Šī konkursa ietvaros mums bija jāveic vairāki uzdevumi. Mēs veicām izpēti – kādas mājas ir

Lasīt vairāk